top of page

Registration

Ou pa bezwen pran test la si w deja konnen se nan premye klas la w ap komanse.

MNC Learning Center envite w aprann BON ANGLÈ sou entènèt avèk nou!  Nou vle w konnen ke SAMARITA GLOBAL OUTREACH, INC. se yon óganizasyon Kretyen, charitab, ki pa pou profi (501c3), ki resevwa on pousantaj de fon ki sóti de pwogram saa.

 

Li enpótan tout moun konnen ke nou pa resevwa lajan nan men okenn óganizasyon, enstitisyon ou byen gouvennman pou nou prezante pwogram saa. BonDye beni nou avèk konesans lan, nou wè bezwen an nan kominote a e on pati de fon nou antre ap pèmèt nou kontinye voye timoun lekól e ede pran swen fanmi ki vilnerab anpil nan Saint Domingue avèk Haiti. Li pral pèmèt nou ofri plis pwogram tou Etazini, tankou pwogram saa, pou ede frè ak sè nou yo ki nan gwo bezwen.

Ou vini bon kote pou w aprann e byen konprann lang Anglè a. Sr Maryse fè tout etid li Etazini e li byen prepare, avèk metód eksepsyonèl pou anseye klas sa yo. Nan klas sa yo, w ap resevwa plis ke Anglè nan men Sr Maryse. Si ou swiv tout rekómandasyon l yo, w ap arive pale lang lan trè byen.

Nou ofri klas Debitan sa yo 2 fwa pa semenn, e yo koute $75/mwa. 

Kontakte nou pou klas piwo yo san bliye ke nou ofri on klas tou pou ede minimize aksan.

Avan on kómanse nan gwoup yo, w ap pran on ekzamen pou nou kapab detèmine nivo konesans ou pou nou ka byen plase w.

Nou felisite w pou gwo pa saa ou deside pran nan la vi w. Se  kontantman kè nou pou nou jwe on wól nan gwo siksè ki ap tann ou demen! Bon travay, BonDye Beni w, e mèsi paske w fe chwa de nou.

MWAYEN POU FE PEMAN

DEBITAN $75/MWA

 

ZELLE: 863-956-6359

OU BYEN info@choosenelson.com 

Non an se MARYSE NELSON CONSULTING

 

CASHAPP: $ChooseNelson

 

CREDIT OU DEBIT

Konpayi kat yo chaje 3% an plis avek opsyon saa.

 

Rele nou pou nimewo bank nou si se sel fason saa ou ka fe peman.

Beige & Brown Aesthetic Elegant Minimalist Photographer Pricing Guide Flyer (5).png

SMS/WHATSAPP TEXT: 863-956-6359

CHWAZI   KLAS  OU: RELE NOU POU NOU KAPAB PLASE W SELON ORÈ OU.

863-956-6359
 

bottom of page